SỨC KHỎE

Danh sách chi tiết bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh

SK&ĐS   24/10/2020 • 19:33

Báo Sức khỏe&Đời sống cập nhật chi tiết các bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh để quý độc giả tiện theo dõi.

Tổng cộng 1166 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 1150 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 26/11) được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm:

BN17, BN18, BN19, BN20, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN26, BN27, BN28, BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN36, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN44, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN50, BN51, BN52, BN53, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN65, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN74, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN86, BN87, BN88, BN89, BN90, BN91, BN92, BN93, BN94, BN95, BN96, BN97, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN105, BN106, BN107, BN108, BN109, BN110, BN111, BN112, BN113, BN114, BN115, BN116, BN117, BN118, BN119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN125, BN126, BN128, BN129, BN130, BN131, BN132, BN133, BN134, BN135, BN136, BN137, BN138, BN139, BN140, BN141, BN142, BN143, BN144, BN145, BN146, BN147, BN148, BN149, BN150, BN151, BN152, BN153, BN154, BN155, BN156, BN157, BN159, BN160, BN161, BN162, BN163, BN164, BN165, BN166, BN167, BN168, BN169, BN170, BN171, BN172, BN173, BN174, BN175, BN176, BN177, BN178, BN179, BN180, BN181, BN182, BN183, BN184, BN185, BN186, BN187, BN188, BN189, BN190, BN191, BN192, BN193, BN194, BN195, BN196, BN197, BN198, BN199, BN200, BN201, BN202, BN203, BN204, BN205, BN206, BN207, BN208, BN209, BN210, BN211, BN212, BN213, BN214, BN215, BN216, BN217, BN218, BN219, BN220, BN221, BN222, BN223, BN224, BN225, BN226, BN227, BN228, BN229, BN230, BN231, BN232, BN233, BN234, BN235, BN236, BN237, BN238, BN239, BN240, BN241, BN242, BN243, BN244, BN245, BN246, BN247, BN248, BN249, BN250, BN251, BN252, BN253, BN254, BN255, BN256, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262, BN263, BN264, BN265, BN266, BN267, BN268, BN269, BN270, BN271, BN272, BN273, BN274, BN275, BN276, BN277, BN278, BN279, BN280, BN281, BN282, BN283, BN284, BN285, BN286, BN287, BN288, BN289, BN290, BN292, BN293, BN294, BN295, BN296, BN297, BN298, BN299, BN300, BN301, BN302, BN303, BN304, BN305, BN306, BN307, BN308, BN309, BN310, BN311, BN312, BN313, BN314, BN315, BN317, BN318, BN319, BN320, BN321, BN322, BN323, BN324, BN325, BN326, BN327, BN329, BN330, BN331, BN332, BN333, BN334, BN335, BN336, BN338, BN339, BN340, BN341, BN342, BN343, BN345, BN344, BN346, BN347, BN348, BN349, BN350, BN351, BN352, BN353, BN354, BN355, BN356, BN357, BN358, BN359, BN360, BN361, BN362, BN363, BN364, BN365, BN366, BN367, BN368, BN369, BN370, BN371, BN372, BN373, BN375, BN383, BN385, BN386, BN387, BN388, BN390, BN391, BN392, BN393, BN394, BN395, BN396, BN397, BN402, BN404, BN405, BN406, BN407, BN410, BN411, BN412, BN413, BN414, BN415, BN 416, BN417, BN419,BN420, BN421, BN422, BN423, BN424, BN425, BN434, BN435, BN440, BN441, BN442,BN443; BN843, BN444, BN445, BN447, BN448, BN449, BN450, BN452, BN455, BN454, BN451, BN572, BN459, BN460,BN461, BN462,BN464, BN465, BN466, BN467, BN468, BN469,BN470, BN471, BN472,BN473, BN474, BN476, BN477,BN478, BN478, BN480, BN481, BN 482, BN483,BN486, BN488, BN489, BN491, BN492, BN493, BN494, BN495,BN497, BN498, BN500, BN501, BN502, BN503, BN504, BN506, BN507, BN508, BN509, BN511, BN512, BN513, BN515, BN516, BN517, Bn518, BN519, BN521, BN 523,BN525, BN526, BN527, BN528, BN529, BN530, BN531, BN532, BN533, BN534, BN535, BN536, BN537, BN538, BN539, BN540, BN541, BN542, BN543, BN544, BN545, BN546,BN547, BN548, BN549, BN551, BN553, BN913, BN880, BN995, BN555, BN556,BN557, BN558, BN559, BN560, BN567,BN568, BN562, BN563, BN564, BN570, BN 571, BN573, BN576, BN578, BN579, BN580, BN581, BN582, BN583, BN587, BN588, BN589, BN590, BN591,BN593,BN594,BN596, BN597, BN599, BN 601, BN602, BN603, BN604, BN605, BN607,BN609, BN610, BN611, BN612, BN613, BN614, BN615, BN616, BN617, BN618, BN619, BN621,BN624, BN625, BN626,BN627, BN628,BN629, BN631, BN635, BN636, BN637, BN638, BN639, BN640, BN641, BN642, BN644, BN645, BN646, BN649, BN650, BN 656, BN658, BN659, BN660,BN661, BN652, BN654, BN664, BN667, BN668, BN569, BN653,BN662, BN670, BN671, BN 672, BN673, BN675, BN676, BN677, BN678, BN679,BN680, BN687,BN689, BN 682, BN683, BN684, BN685, BN688, BN665, BN691, BN692, BN693, BN695, BN697, BN700, BN703, BN704, BN706, BN707, BN708, BN709,BN710, BN711, BN712, BN713, BN714, BN715,,BN716, BN717, BN719, BN721, BN722, BN725, BN727, BN728, , BN729, BN730, BN739, BN741, BN743, BN744, BN745, BN747, BN754, BN746, BN775, BN748,BN752,BN753, BN790, BN864, BN755, BN756,BN760, BN762,BN763, BN765, BN767, BN768, BN769, BN771,BN772, BN776,BN777, BN779, BN781, BN783, BN785,BN786,BN788, BN789, BN795,BN796, BN797, BN798, BN799,BN800, BN801, BN802, BN803, BN804, BN805, BN806, BN807, BN808, BN809, BN810, BN812, BN 815, BN816, BN818, BN819, BN813, BN817, BN821, BN822, BN823, BN826, BN828, BN831, BN833,BN837,BN838,BN841, BN842, BN840, BN844, BN845, BN846, BN849, BN850,BN848, BN854, BN856,BN857, BN858, BN859, BN934, BN860, BN861, BN 863, BN865, BN866,BN868; BN870, BN 871, BN872, BN873, BN874, BN875, BN877,BN878, BN879, BN881, BN882, BN885, BN886, BN891, BN892,BN907,BN908, BN909,BN910 BN915, BN918, BN919, BN820,BN887, BN869, BN853, BN916, BN883, BN889, BN890,BN895,BN894, BN900, BN901, BN902, BN903, BN904, BN912, BN929, BN949, BN984, BN997, BN998, BN905, BN964, BN914,BN917,BN920, BN921, BN922, BN924, BN925, BN927,BN928, BN930, BN931, BN932, BN933,BN935, BN 936, BN830, BN968, BN958, BN937, BN938, BN939, BN940, BN941, BN942, BN943, BN944, BN945, BN946,BN951, BN953, BN954,BN906, BN1033, BN955, BN956, BN959,BN 960, BN961, BN963,BN965, BN966, BN967,BN969; BN972, BN973, BN974, BN975, BN976, BN979, BN950, BN970, BN977, BN978, BN971, BN982, BN884, BN899, BN986, BN987, BN888,BN985, BN988, BN989, BN990, BN896,BN897, BN991, BN993, BN994, BN999, BN1000, BN1006, BN1007, BN1020, BN1046, BN1002, BN1003, BN1004, BN1005, BN1009,BN1010, BN1028, BN1012, BN1013, BN 1014,BN1015, BN1016, BN1017, BN1018, BN1019,BN1021, BN1022, BN1023,BN1024,BN1025,BN1026,BN1030, BN1031, BN1032, BN1034, BN 1035, BN1036,BN1037,BN1038, BN1039, BN1041, BN1043, BN1044,BN1047,BN1048,BN1049,BN1050,BN1055,BN1056, BN1057, BN1058, BN1059,BN1063, BN1075,BN1076, BN1077,BN1067, BN1079, BN1082, BN1087, BN1085, BN1083,BN1078, BN1096, BN1154, BN1139, BN1140, BN1102,BN1103,BN1105, BN1106, BN1084, BN1080, BN1086, BN1088,BN1091, BN1093, BN1092, BN1094, BN1110, BN1113.BN1089, BN1115, BN1118, BN1119, BN1090, BN1081,BN1097, BN1099, BN1108, BN1124, BN1095, BN1111, BN1148, BN1150, BN1161, BN1163, BN1172, BN1162, BN1176, BN1174, BN1175, BN1136-BN1141-BN1125-BN1107-BN1100-BN1155-BN1156-BN1127-BN1098-BN1114-BN1109-BN1121-BN1117-BN1147-BN1151-BN1128-BN1169, BN1137, BN1138, BN1130, BN1129, BN1158, BN1160, BN1153, BN1177, BN1164, BN1204, BN1205, BN1189, BN1186, BN1192, BN1190, BN1188, BN749, BN1068, BN1070, BN1071, BN1072, BN1073, BN1074. BN1122-BN1123-BN1131-BN1145-BN1146-BN1166-BN1159-BN1157-BN1196-BN1193-BN1200-BN1198-BN1167-BN1199-BN1195-BN1165-BN1173-BN1179, BN1232-BN1247-BN1230-BN1104-BN1248-BN1238-BN1135-BN1201-BN1216. BN1213-BN1170-BN1185-BN1208-BN1209-BN1144-BN1143-BN1183-BN1194-BN1197-BN1181-BN1207-BN1210. BN1213-BN1170-BN1185-BN1208-BN1209-BN1144-BN1143-BN1183-BN1194-BN1197-BN1181-BN1207-BN1210

Theo SK&ĐS Link Gốc:           Copy Link
https://suckhoedoisong.vn/danh-sach-chi-tiet-benh-nhan-covid-19-da-duoc-cong-bo-khoi-benh-n178393.html

Thích

Tags: chi tiết | Khỏi bệnh | bệnh nhân | Covid 19 | giai đoạn | tính từ | BN 1035 | BN910 BN915 | BN969; BN972 | BN 936

MỚI NHẤT

goto top