Tags: Juventus 2 1

Ronaldo đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng rất tiếc, Juventus lại không thể vượt qua cửa ải mang tên Lyon.

Nghe ⋅ 02:17

goto top