HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Tài sản được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng hay chung?

CÔNG LÝ VÀ XÃ HỘI   12/10/2020 • 13:23

Sau khi kết hôn, tôi được cha mẹ ruột cho một căn nhà và được đứng tên giấy CNQSDĐ và quyền sở hữu nhà. Nay hai vợ chồng bất hòa, dẫn tới ly hôn. Tài sản chung đã thỏa thuận xong, còn căn nhà trên vợ tôi đòi chia với lý do hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Cho tôi hỏi như vậy có đúng không?

Trả lời:

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

'1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.'

Mặc khác, tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về tài sản riêng của vợ, chồng cụ thể là:

'1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.'

Ngoài ra, Điều 46 quy định về nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung: Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Do đó với trường hợp này của bạn, nếu căn nhà cha mẹ bạn cho hiện tại chỉ do bạn đứng tên, bạn không có thỏa thuận nào nhập tài sản này vào tài sản chung vợ chồng, đồng thời bạn chứng minh được quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà này có được trong thời kỳ hôn nhân do được tặng cho riêng thì vợ bạn không có quyền yêu cầu chia căn nhà này.

Nếu bạn không chứng minh được thì đây được xác định là tài sản chung của vợ chồng, người vợ vẫn có quyền yêu cầu chia khi ly hôn. Thẩm quyền giải quyết việc chia tài sản khi ly hôn là của Tòa án.

Theo Luật sư Quang Trung/Công lý và Xã hội Link Gốc:           Copy Link
https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/tu-van-luat/tai-san-duoc-tang-cho-trong-thoi-ky-hon-nhan-la-tai-san-rieng-hay-chung-57779.html

Tags: Công Lý | Công lý & Xã hội | tài sản | thừa kế

SỰ KIỆN: HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

MỚI NHẤT

goto top