THỜI SỰ

Thư viện quốc phòng - Số C148

Chủ Nhật • 27/09/2020 • 13:17

Chức năng, nhiệm vụ của ban chỉ huy quân sự cấp xã - Phần 2 Điểm b,c - Khoản 3 - Điều 20 - Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định: Ban chỉ huy quân sự cấp xã có chức năng, nhiệm vụ sau đây: b) Chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng và kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cấp xã. c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban, ngành, đoàn thể ở cấp xã tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/thu-vien-quoc-phong-so-c148.html

Thích
goto top